16boke - 一路博客

一款java写的将汉字转为拼音的工具类

package com.zhcw.kaijiang.util;

import net.sourceforge.pinyin4j.PinyinHelper;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinCaseType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinOutputFormat;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinToneType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinVCharType;

public class Pinyin {
	/**
	 * 将汉字转换为全拼
	 * 
	 * @param src
	 * @return String
	 */
	public static String getPinYin(String src) {
		char[] t1 = null;
		t1 = src.toCharArray();
		String[] t2 = new String[t1.length];
		// 设置汉字拼音输出的格式
		HanyuPinyinOutputFormat t3 = new HanyuPinyinOutputFormat();
		t3.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.LOWERCASE);
		t3.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE);
		t3.setVCharType(HanyuPinyinVCharType.WITH_V);
		String t4 = "";
		int t0 = t1.length;
		try {
			for (int i = 0; i < t0; i++) {
				// 判断是否为汉字字符
				// System.out.println(t1[i]);
				if (Character.toString(t1[i]).matches("[\\u4E00-\\u9FA5]+")) {
					t2 = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(t1[i], t3);// 将汉字的几种全拼都存到t2数组中
					t4 += t2[0];// 取出该汉字全拼的第一种读音并连接到字符串t4后
				} else {
					// 如果不是汉字字符,直接取出字符并连接到字符串t4后
					t4 += Character.toString(t1[i]);
				}
			}
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return t4;
	}

	/**
	 * 将字符串转换成ASCII码
	 * 
	 * @param cnStr
	 * @return String
	 */
	public static String getCnASCII(String cnStr) {
		StringBuffer strBuf = new StringBuffer();
		// 将字符串转换成字节序列
		byte[] bGBK = cnStr.getBytes();
		for (int i = 0; i < bGBK.length; i++) {
			// System.out.println(Integer.toHexString(bGBK[i] & 0xff));
			// 将每个字符转换成ASCII码
			strBuf.append(Integer.toHexString(bGBK[i] & 0xff));
		}
		return strBuf.toString();
	}

	public static void main(String[] args) {
		String cnStr = "北京";
		System.out.println(getPinYin(cnStr));
		System.out.println(getCnASCII(cnStr));
	}
}

其中需要pinyin4j.jar这个工具包,附上下载地址:http://download.csdn.net/detail/wyc_cs/5683621

J2EE  Java